שכונות, רחובות ואתרים

קטרוני, הרב

רחוב קטרוני ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' פינס וסופו ברח'אחד-העם.

ע"ש הרב ישראל אבא ציטרון-קיטרוני (1881-1927). שימש כרב ראשי בפתח-תקוה. מהרבנים החשובים במושבה. תפקידיו רב של הרב ציטרון בפ"ת היו לא הרבה יותר מתפקידיו של גדול בגולה, פעולותיו הצטמצמו בבירור סיכסוכים מקריים בין איש לרעהו בלבד. אלא, עליו מוטל היה כל הסידור המשפטי של העיר-המושבה החדשה. בכל שאלה ציבורית הכריע אצלו הרעיון של איחוד היישוב וארגונו לכנסת אחת. היה זמן ידוע ראש "המזרחי" הארצישראלי. בועידות רבני א"י היה מראשי המדברים, השאיר אחריו הרבה כתבי יד, ולא זכה לפרסמם. מרוב קנאות לשפה העברית שינה שמו מציטרון - לקטרוני. בחדר עבודתו התנוססה הסיסמא: "רצוי לדבר בלשון הקודש".
נמצא בשכונת מרכז העיר