סיפורו של מקום

בשנים 1885-1878 ניהלו את המושבה מייסדיה, על-פי-רוב דוד גוטמן (השאר נסעו לחוץ לארץ לנהל תעמולה לקניית נחלאות בפתח-תקוה). אחר-כך ניהלו את ענייני הציבור הרב וזקני העדה שנתמנו מטעם התושבים. אחרי ועידת קטוביץ בשנת 1884 צורף גם בא כוח של חובבי ציון להנהלת ענייני המושבה.

סדר זה התקיים עד שנת 1891. משנה זו עד 1900 נוהלו כל ענייני המושבה בידי פקידות הברון רוטשילד, וכל ענייני הדת הוסיפו להיות בסמכותו של הרב. את ההוצאות לניהול המושבה, כולל משכורותיהם של הרב ושל המורים, שילם בתקופה זו הברון, וקניות ומכירות היו טעונות את אישורו של הרב.

משעבר ענייני המושבה מידי הברון לידי יק"א, הכריחה זו את המושבה לבחור לעצמה ועד. בשבט תרס"א (1901) התאספו אפוא כל בני המושבה בבית הכנסת ובחרו לוועד המושבה הראשון שבעה חברים, ובראשם יהושע שטמפר.

מתוך: אריה חשביה, 1998, פתח תקוה 1878 - 1998, אם ועיר.
נושאי משנה