שכונות, רחובות ואתרים

כנסת ישראל

רחוב כנסת ישראל ממוקם בשכונת שערייה.

תחילתו ברח' רות וסופו ברח' גאולה תימן.

כנסת ישראל הוא שמו של הארגון הכללי של יהודי ארץ-ישראל בעת שלטון המנדט הבריטי. הארגון כלל את רוב היהודים בארץ, פרט לחרדים הקיצוניים. האסיפה הראשונה של הנבחרים לכנסת ישראל התכנסה בתשרי תרפ"א 1920. ממשלת המנדט הכירה ב"כנסת ישראל" בשנת 1928. בראש הארגון עמדו אסיפת נבחרים והועד הלאומי, ראשי הדת היו שני הרבנים הראשיים לאשכנזים ולספרדים. עם הקמת המדינה עברו אליה התפקידים והסמכויות של כנסת ישראל.
נמצא בשכונת שעריה